Search form

Levitiko 18:24

24‌ʻOua naʻa mou fakalieliaʻi ʻakimoutolu ʻi ha ngaahi meʻa pehē: he ʻoku ʻuliʻi ʻi he ngaahi meʻa ni ʻae ngaahi puleʻanga ʻaia ʻoku ou kapusi mei homou ʻao: