Search form

Levitiko 20:10

10¶ Pea ko e tangata ʻoku tonoʻi ʻae uafi ʻoe tangata ʻe tokotaha, ʻio, ko ia ʻoku tonoʻi ʻae uafi ʻo hono kaungāʻapi, ko e tangata tono fefine mo e fefine tono tangata, ʻe tāmateʻi moʻoni ʻakinaua.