Search form

Levitiko 20:16

16Pea kapau ʻe ʻunuʻunu atu ha fefine ki ha manu, pea tokoto ki ai ia, ʻe tāmateʻi ʻae fefine, mo e manu: ʻe tāmateʻi moʻoni ʻakinaua; ʻe ʻiate kinaua hona toto.