Search form

Levitiko 20:17

17Pea kapau ʻe ʻave ʻe ha tangata hono tuofefine, ko e ʻofefine ʻo ʻene tamai, pe ko e tama ʻa ʻene faʻē, ʻo mamata ki heʻene telefua, pea mamata ia ki heʻene telefua ʻaʻana; ko e meʻa kovi ia: pea ʻe motuhi ʻakinaua ʻi he ʻao ʻo hona kakai: kuo tatala ʻo fakatelefua ʻa hono tuofefine; ʻe fua ʻe ia ʻene hia.