Search form

Levitiko 20:2

2“Ko eni foki, ke ke lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, Ko ia fulipē ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, pe ʻi he kau muli ʻoku ʻāunofo ʻi ʻIsileli, ʻoku ne foaki hono hako kia Moleki; ko e moʻoni ʻe tāmateʻi ia: ʻe tolongaki ia ʻaki ʻae maka ʻe he kakai ʻoe fonua.