Search form

Levitiko 21:17

17Lea kia ʻElone, ʻo pehē, “Ko ia ʻi ho hako ʻi honau toʻutangata kotoa pē, ʻoku ʻiate ia hano mele, ʻoua naʻa ʻunuʻunu mai ia ke ʻatu ʻae mā ʻa hono ʻOtua.