Search form

Levitiko 21:21

21‌ʻIlonga ʻae tangata ʻi he fānau ʻa ʻElone ko e taulaʻeiki ʻoku ʻiate ia ha mele, ke ʻoua naʻa ʻunuʻunu mai ia ke ʻatu kia Sihova ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi: ʻoku ʻiate ia hano mele; ʻe ʻikai ofi mai ia ke ʻatu ʻae mā ʻa hono ʻOtua.