Search form

Levitiko 21:8

8Ko ia ke ke fakamāʻoniʻoniʻi ia; he ʻoku ne ʻatu ʻae mā ʻa ho ʻOtua; ʻe māʻoniʻoni ia kiate koe: he ko au Sihova, ʻoku ou fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu, ʻoku ou māʻoniʻoni.