Search form

Levitiko 4:27

27¶ Pea kapau ʻe fai angahala ʻe he tokotaha ʻi he kakai lāuvale ʻi he taʻeʻilo, ʻo fai hala ki he fekau ʻa Sihova ʻi he meʻa ʻoku ʻikai ngofua ke fai; pea ne halaia ai: