Search form

Levitiko 8:10

10Pea naʻe toʻo ʻe Mōsese ʻae lolo tākai, ʻo ne tākai ʻaki ʻae fale fehikitaki mo ia kotoa pē naʻe ʻi ai, ʻo ne fakatapui kotoa pē ia.