Search form

Levitiko 8:26

26Pea toʻo ʻe ia ʻae foʻi mā ʻe taha taʻefakalēvani mei he kato mā taʻefakalēvani ʻi he ʻao ʻo Sihova, mo e foʻi mā naʻe loloʻi mo e foʻi mā manifinifi, ʻo ne ʻai ia ki he ngako, pea ki he alanga muʻa toʻomataʻu: