Search form

Levitiko 8:30

30Pea naʻe ʻave ʻe Mōsese ʻae lolo tākai, pea mo e toto ʻaia naʻe ʻi he funga feilaulauʻanga, ʻo ne luluku ʻaki ia ʻa ʻElone, pea mo hono ngaahi kofu, pea mo hono ngaahi foha, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha; ʻo ne fakatapui ʻa ʻElone, mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha.