Search form

Levitiko 8:33

33Pea ʻoua naʻa mou hū kituʻa ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻaho ʻe fitu, ke ʻoua, ke ngata ʻae ngaahi ʻaho ʻo homou fakanofo: ʻi he ʻaho ʻe fitu te ne fakanofo ʻakimoutolu.