Search form

Levitiko 8:7

7Pea naʻa ne ʻai kiate ia ʻae kofutuʻa, ʻo ne nonoʻo ʻaki ʻe ia ʻae noʻo, ʻo ʻai kiate ia ʻae kofu fakatōtōlofa, mo ne ʻai kiate ia ʻae ʻefoti, ʻo ne nonoʻo ʻaki ia ʻae noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, ʻo nonoʻo ʻaki ʻe ia ia.