Search form

Nomipā 1:2

2“Mou lau ʻae kakai kotoa pē ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻi honau ngaahi faʻahinga ʻo fakatatau mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo lau kotoa pē ʻi honau hingoa, ʻae kakai tangata kotoa pē taki taha;