Search form

Nomipā 1:45

45Naʻe pehē ʻakinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau ʻi ʻIsileli;