Search form

Nomipā 10:31

31Pea naʻe pehē ʻe ia, “ʻOku ou kole kiate koe, ʻoua naʻa ke ʻalu ʻiate kimautolu; koeʻuhi ʻoku ke ʻilo ʻae anga ʻo ʻemau nofo ʻi he toafa, pea te ke ʻiate kimautolu ʻo hangē ko homau mata.