Search form

Nomipā 10:33

33¶ Pea naʻa nau ʻalu mei he moʻunga ʻo Sihova ʻo fononga ʻi he ʻaho ʻe tolu: pea naʻe muʻomuʻa ʻiate kinautolu ʻae puha ʻoe fuakava ʻo Sihova ʻi he fononga ʻi he ʻaho ʻe tolu ko ia, ke kumi ha mālōlōʻanga moʻonautolu.