Search form

Nomipā 12:6

6Pea naʻa ne pehē, “Mo fanongo eni ki heʻeku lea: Kapau ʻoku ʻiate kimoutolu ha taha ʻoku kikite, Ko au ko Sihova teu, fakahā au kiate ia ʻi he meʻa hā mai, pe te u lea kiate ia ʻi he misi.