Search form

Nomipā 18:20

20¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia ʻElone, ʻo pehē, “ʻE ʻikai te ke maʻu ha tofiʻa ʻi honau fonua, pea ʻe ʻikai te ke maʻu ha tufakanga ʻiate kinautolu: ka ko au ko ho ʻinasi mo ho tofiʻa ʻi he fānau ʻa ʻIsileli.