Search form

Nomipā 18:26

26Ke ke lea ki he kau Livai, ʻo ke pehē kiate kinautolu, “ʻOka mou ka maʻu hono hongofulu ʻoe vahe ʻoe meʻa mei he fānau ʻa ʻIsileli, ʻaia ne u foaki meiate kinautolu maʻamoutolu, ko homou tofiʻa, te mou toki ʻohake hono feilaulau hiki hake kia Sihova, ʻio, ko hono hongofulu ʻoe vahe ʻi homou vahe hongofulu.