Search form

Nomipā 2:2

2‌ʻE nofo ʻae tangata taki taha ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ki hono fakaʻilonga, ʻo fakataha mo e fuka ʻoe fale ʻo ʻenau tamai; pea tenau nofo mamaʻo ʻo folifoliaki ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai.