Search form

Nomipā 20:14

14¶ Pea naʻe fekau ʻe Mōsese ʻae kau talafekau mei Ketesi ki he tuʻi ʻo ʻItomi, “ʻOku pehē ʻe ho tokoua ko ʻIsileli, Kuo ke ʻilo ʻe ko e ʻae fononga kotoa pē kuo tō mai kiate kimautolu: