Search form

Nomipā 21:28

28He kuo ʻalu atu ʻae afi ʻi Hesiponi,

ʻae ulo afi mei he kolo ʻo Sihoni:

kuo fakaʻosi ʻe ia ʻa ʻAla ʻi Moape,

pea mo e houʻeiki ʻoe ngaahi potu māʻolunga ʻo ʻAlanoni.