Search form

Nomipā 21:29

29‌ʻOku malaʻia ʻa ko e Moape!

Kuo ke ʻauha, ʻE kakai ʻo Kimosi:

kuo foaki ʻe ia ʻa hono ngaahi foha,

mo hono ngaahi ʻofefine kuo hao,

ke pōpula kia Sihoni, ko e tuʻi ʻoe kau ʻAmoli.