Search form

Nomipā 21:30

30Naʻa mau fanaʻi ʻakinautolu;

kuo ʻauha ʻa Hesiponi ʻo aʻu ki Tiponi,

pea kuo mau fakalala ʻakinautolu ʻo aʻu ki Nofa,

ʻaia ʻoku aʻu ki Metipa.”