Search form

Nomipā 3:12

12“Pea ko au, vakai, Ko au kuo ʻomi ʻae kau Livai mei he fānau ʻa ʻIsileli ke fetongi ʻaki ʻae ʻuluaki tama kotoa pē kuo ne toʻo ʻae manāva ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; ko ia ai, ʻe ʻoʻoku ʻae kau Livai;