Search form

Nomipā 3:32

32Pea ko ʻEliesa, ko e foha ʻo ʻElone ko e taulaʻeiki ko e pule ia ʻoe houʻeiki ʻoe kau Livai, pea ʻe pule ia kiate kinautolu ʻoku fai ʻae ngāue ʻoe faletapu.