Search form

Nomipā 4:23

23Ke ke lau ʻakinautolu mei he tolungofulu taʻu ʻo aʻu ki he taʻu ʻe nimangofulu; ʻakinautolu kotoa pē ʻoku hū ke fai ʻae ngāue, ke fai ʻae ngāue ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai.