Search form

Nomipā 4:35

35Mei he taʻu ʻe tolungofulu ʻo fai hake, ʻio, ʻo aʻu ki he taʻu ʻe nimangofulu, ʻakinautolu kotoa pē ʻoku hū ke fai ʻae ngāue, ki he ngāue ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai: