Search form

Nomipā 4:43

43Mei he taʻu ʻe tolungofulu ʻo fai hake, ʻio, ʻo aʻu ki he taʻu ʻe nimangofulu, ʻakinautolu ʻoku hū ke fai ʻae ngāue, ki he ngāue ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai,