Search form

Nomipā 4:6

6Pea ʻe tuku ki ai ʻae kiliʻi pasia ke ʻuʻufi ʻaki ia, pea ʻe ʻufiʻufi ʻaki ia ʻae kofu lanumoana, pea ʻe ʻai ki ai hono ʻakau haʻamo.