Search form

Nomipā 4:8

8Pea tenau ʻuʻufi ʻaki ia ʻae kofu kulaʻahoʻaho, pea ʻe toe ʻuʻufi ʻaki ia ʻae kiliʻi pasia, pea ʻe ʻai ki ai hono ʻakau haʻamo.