Search form

Nomipā 6:20

20Pea ʻe lieliaki ia ʻe he taulaʻeiki, ko e feilaulau lieliaki ʻi he ʻao ʻo Sihova: ʻoku māʻoniʻoni ia ki he taulaʻeiki, fakataha mo e fatafata lieliaki, mo e alanga nima hiki hake; pea ka hili ia ʻe inu ʻae uaine ʻe ia naʻe fakamanavahē.