Search form

Nomipā 6:23

23“Ke ke lea kia ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo ke pehē, ‘ʻE pehē hoʻomou tāpuaki ʻae fānau ʻa ʻIsileli,’ pea te mou pehē kiate kinautolu: