Search form

Nomipā 6:4

4‌ʻI he ʻaho kotoa pē kuo mavahe ai ia, ʻe ʻikai te ne kai ha meʻa ʻe taha kuo ngaohi mei he ʻakau ko e vaine, mei he tenga ʻo aʻu ki hono kafukafu.