Search form

Nomipā 7:47

47Pea ko e feilaulau ki he feilaulau fakalelei, ko e fanga pulu ʻe ua, mo e sipitangata ʻe nima, mo e kosi tangata ʻe nima, mo e lami ʻe nima ʻi honau ʻuluaki taʻu; pea ko eni ʻae feilaulau ʻa ʻIliasafi ko e foha ʻo Teuili.