Search form

Nomipā 8:16

16He kuo tuku maʻaku ʻakinautolu mei he fānau ʻa ʻIsileli; ke fetongi ʻaki ʻakinautolu ʻoku fuofua tō mei he manāva, ʻio ke fetongi ʻaki ʻae ʻuluaki fānau ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ko ia kuo u ʻomi ai maʻaku ʻakinautolu.