Search form

Nomipā 8:22

22Pea hili ia naʻe hū ʻae kau Livai ke fai ʻae ngāue ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻao ʻo ʻElone, mo e ʻao ʻo hono ngaahi foha: ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese koeʻuhi ko e kau Livai, naʻa nau fai pehē kiate kinautolu.