Search form

Nomipā 8:24

24Pea ko e meʻa ni ʻoku kau ki he kau Livai: tenau hū ke talifekau ʻi he ngāue ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai mei honau taʻu ʻe uofulu ma nima: