Search form

LOS HECHOS 13:26

26Lā' Pablo huampā:

―Iccāhuaniyāni' hui'xina'n a'ntī ī'xū'yātā'natna' Abraham, hua'chi quit, lā' hui'xina'n a'ntī jicua'ni'yā'tit Dios. Chuhua'j cātamacamini'nī'ta'ni' huan tachihuīn a'ntū nalīpūtaxtucan.