Search form

LOS HECHOS 14:26

26Lā' de a'ntza' tapū'a'lh barco nac Antioquía. Lā' huanmā' xcānsipej ixuanī't a'nlhā xapū'la ī'squi'ni'canī't Dios que cacāmaktāyalh Bernabé lā' Pablo ixlītlōtca'n a'ntū chū'cus tatlahuakō'nī't.