Search form

LOS HECHOS 2:18

18Lā' lej ixlīstu'ncua' na'iccāmacamini' xlaca'n quiEspíritu huanmā'na chi'chini' a'ntī quintatā'scuja a'ntīn chi'xcuhuī'n lā' a'ntīn puscan.

Lā' xlaca'n natahuan quintachihuīn.