Search form

SAN JUAN 12:37

A'chī' huan israelitas tū' ixtakalhlaka'ī' Jesús

37Huan israelitas tū' ixtakalhlaka'ī' Jesús a'yuj ixtlahuanī'ttza' lej lhūhua' lē'cnīn na ixlacapūnca'n.