Search form

SAN JUAN 16:2

2Hui'xina'n nacātamātuxtekēyāni' de huan nac lītokpānna'. Namin lakatin chi'chini' a'ntū nacātapūmaknīyāni' hui'xina'n. Lā' a'ntī nacātamaknīyāni', xlaca'n natapuhuan que tatlahuamā'na a'ntū ixtapuhuān Dios.