Search form

SAN JUAN 7:3

3Huan chi'xcuhuī'n, ixtā'timīn Jesús, tahuanilh:

―Tū' titachokoya' huā'tzā'. Capittza' nac Judea para que chuntza' mintachi'xcuhuī't a'ntīn tahui'lāna'ncha' a'ntza', xlaca'n nā natalaktzī'n a'ntū tlahua'pā't.