Search form

SAN JUAN 7:37

Huan xcān a'ntū māstā' quilhtamacuj

37Lā' huan a'ntū ā'xmān chi'chini' ixla' huan cā'tani' ū'tza' más xaka'tla' chi'chini' de huan cā'tani'. Lā' huanmā' chi'chini' Jesús tāyalh lā' lej palha' hualh:

―Lā' a'ntīn takalhpūtī, caquintalakmilh lā' catako'tnūlh.