Search form

SAN LUCAS 10:8

8’A'xni'ca' nachipinā'tit nac lakatin cā'lacchicni' a'nlhā nacātamānūyāni' nac chic, chu a'ntū nacātalakahui'līni'yāni nahua'yā'tit.