Search form

SAN LUCAS 13:14

14Como Jesús mātzeyīlh huanmā' chi'chini' a'ntū pūjaxcan, huan xapuxcu' de huan lītokpān a'kchā'lh lā' cāhuanilh huan tachi'xcuhuī't:

―A'nan xmān lakachāxan chi'chini' para nascujā'tit. Huan tamā'na chi'chini' cata'ntit tacu'chu'yā'tit lā' tū' a'xni'ca' jaxkō'can.