Search form

SAN LUCAS 21:7

Na'a'nan laka'tla'n lē'cnīn a'xni'ca' tūna'j nasputa huā'mā' quilhtamacuj

Mt. 24.3‑28; Mr. 13.3‑23

7Lā' tuncan takalhasqui'nīlh:

―Mākalhtō'kē'ni', ¿lhāchūnīn natala huā' tamā'na? ¿Chichū na'iclīca'tzīyāuj palh palaj napātle'ke?